Privileged Offers

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เอกสิทธิ์พิเศษ
บริการรถลิมูซีน อีซูซุมิว-เอ็กซ์

ISUZU MU-X AIRPORT LIMOUSINE SERVICE
(TO SEND OFF OR PICK UP AT SUVARNABHUMI AIRPORT)

บริการรถลิมูซีนอีซูซุมิว-เอ็กซ์ รับส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและจุดหมายปลายทาง มูลค่า 1,600 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1. Code สำหรับการจองรถลิมูซีนมีมูลค่า 1,600 บาท ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ในการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังจุดหมายปลายทาง
หรือจุดหมายปลายทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจะต้องมีระยะทางไม่เกิน 60 กิโลเมตร ในมูลค่า 1,600 บาท
ในกรณีที่มีส่วนเกิน ทางบริษัทผู้ให้บริการรถลิมูซีน จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ โดยทางบริษัทผู้ให้บริการรถลิมูซีน จะแจ้งค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้ทราบในวันที่ทำการจองรถ
2. Code มีอายุ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้ง Code

 

เงื่อนไขการจองรถลิมูซีน

1. ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ในการทำการจองรถ
– Voucher Code ที่ได้รับจากการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ
– ชื่อ นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ
– สถานที่ไปรับ หรือส่ง
– ในกรณีที่เป็นที่พักอาศัย ผู้ใช้บริการต้องแจ้งบ้านเลขที่ หรือแนบแผนที่ให้ทางบริษัทผู้ให้บริการรถลิมูซีน ด้วย
2. กรุณาจองการใช้รถลิมูซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน โดยจองผ่านอีเมล zestlimo@hotmail.com เท่านั้น

หมายเหตุ

– สมาชิก อีซูซุมิวเอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ 1 ท่าน สามารถเลือกรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ 1 รายการ ต่อเดือนเท่านั้น
– สมัครรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าจะมีผู้รับเอกสิทธิ์จนครบจำนวน
– เอกสิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัด โดยระบบจะทำการคัดเลือกตามลำดับก่อนหลังในการสมัครเอกสิทธิ์พิเศษ