Privileged Offers

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เอกสิทธิ์พิเศษ
บัตร The Coral Executive Lounge

THE CORAL EXECUTIVE LOUNGE VOUCHER
FOR DOMESTIC AND INTERNATIONAL FLIGHTS

บัตรกำนัลห้องรับรองพิเศษ “คอรัลเอ็กเซ็กคิวทีฟเลาจน์” สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ รางวัลละ 1 ใบ มูลค่า 700 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1. Voucher 1 ใบ ใช้ได้สำหรับ 1 ท่าน โดยมีวันหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. สามารถใช้ได้ที่สนามบิน ดังนี้

สนามบินนานาชาติดอนเมือง

  • ห้องรับรองผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 3 ระหว่างทางเดินประตูทางออกที่ 51 อาคาร 2
  • ห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 1

สนามบินนานาชาติภูเก็ต

  • ห้องรับรองผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 ใกล้กับประตูทางออกที่ 81 อาคารผู้โดยสารขาออก
  • ห้องรับรองผู้โดยสารเอ็กเซ็กคิวทีฟ และ เฟิร์สคลาสชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
  • ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

  • ห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 ด้านหลังจุดตรวจพาสปอร์ต

สนามบินอุดรธานี

  • ห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 ประตู 4-5

3. สามารถใช้ Voucher ได้กับทุกสายการบิน โดยแสดงบัตรที่นั่งโดยสาร พร้อมกับยื่น Lounge Voucher ทุกครั้งที่ใช้บริการ
4. สงวนสิทธิ์ในการใช้บริการไม่เกิน 2.5 ชั่วโมง / ท่าน / ใบ เท่านั้น กรณีหากต้องการอยู่ต่อต้องติดต่อชำระเงินโดยตรงที่เคาน์เตอร์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
5. ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่มาพร้อมผู้ปกครอง
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรองพิเศษนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์สายด่วน ดังนี้

คอรัลดอนเมือง : 081-952-4291                                คอรัลเชียงใหม่ : 092-772-9000

คอรัลภูเก็ต : 080-521-9333                                      คอรัลอุดรธานี : 063-081-9966

หมายเหตุ

– สมาชิก อีซูซุมิวเอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ 1 ท่าน สามารถเลือกรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ 1 รายการ ต่อเดือนเท่านั้น
– สมัครรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าจะมีผู้รับเอกสิทธิ์จนครบจำนวน
– เอกสิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัด โดยระบบจะทำการคัดเลือกตามลำดับก่อนหลังในการสมัครเอกสิทธิ์พิเศษ