what's new

อีซูซุเชิญชวนเยาวชนประกวดวาดภาพ
ส่งเสริมสุขภาพดีผ่านโครงการ
“อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2563” ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”

         บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนเยาวชนไทยหัวใจศิลป์ทั่วประเทศร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าประกวด ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2563” กิจกรรมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญสำหรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลายรอบคัดเลือก ในหัวข้อ “ฉลาดใช้ชีวิต ฉลาดคิดเรื่องสุขภาพ” ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมทุนการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

         กลุ่มตรีเพชรโดย มร.โทชิอากิ มาเอคาวะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานับเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงระดับโลกที่ปัจจุบันยังไม่สามารถยับยั้งให้ยุติลงได้อย่างถาวร แต่ในวิกฤติอันร้ายแรงนี้นับว่ายังมีเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก(WHO) ให้เป็นประเทศที่มีความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้นเพื่อเป็นการเน้นย้ำและปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกสาธารณสุขที่ดี อีซูซุจึงอยากเชิญชวนเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสามารถทางศิลปะ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” เพื่อต่อยอดจินตนาการให้ก้าวไกลพร้อมฝึกฝนการใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลร่วมกับการทำงานเป็นทีมเป็นบันไดสู่ความสำเร็จในอนาคตในช่วงที่มีเวลาว่างจากการเรียนอีกด้วย”

 

 

         โครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2563”เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้ร่วมแสดงความสามารถทางศิลปะเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นทีม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 15 ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทีมละ 2 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน (เยาวชน 1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แข่งขันทั้งหมดรวม 2 รอบซึ่งทีมที่สามารถผ่านรอบคัดเลือกมาได้นั้นจะต้องทำการแข่งขันพร้อมกันอีกครั้งด้วยหัวข้อที่ประกาศขึ้นใหม่แบบสดๆ ในรอบชิงชนะเลิศ ท่ามกลางคณะกรรมการตัดสินภายในเวลาจำกัดเพียง 3 ชั่วโมง ซึ่งทีมที่มีผลงานโดดเด่นมีเอกลักษณ์สะท้อนถึงการตีความตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
          รางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล (รวม 12 คน)
          รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 14 รางวัลระดับการศึกษาละ 7 รางวัล (รวม 28 คน)
          รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาทสำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุนต่อ 1 ทีม)

 

 

         ซึ่งในปีนี้ โครงการฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินดังนี้ นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชญ มุกดามณี จากภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานตามหัวข้อที่กำหนดลงบนกระดาษขนาด 11 ½ นิ้ว x 16 ½ นิ้ว (A3) ต่อ 1 ผลงานโดยวาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษพร้อมรูปถ่ายและใบสมัครที่มีตราประทับของทางโรงเรียนและลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการพับภาพ มาที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เลขที่1088 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2563” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 5 มกราคม 2564 และประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ 29 มกราคม 2564

 

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-966-2127-9 และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษาประจำจังหวัดทุกแห่งโชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และเว็บไซต์ www.isuzu-tis.com